Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565  นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยหัวข้อที่ศึกษาดูงาน มีดังนี้
1. ความมั่นคง  และความก้าวหน้าของบุคลากร
2. การของบประมาณ สัดส่วนของงบประมาณ การจัดหารายได้
3. เกี่ยวกับนักศึกษา
4. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

©2023. AutonomyPSRU. All Rights Reserved.

admin_idi2023