Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

 

การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการกำหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน เพื่อทบทวน ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และนายชัยวัฒน์  เบ้าสมบูรณ์  นิติกร  ที่โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่  4  สิงหาคม 2565  วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ. เพื่อเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอร่าง พ.ร.บ.

 

และวันที่  5  สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะได้เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่งานบุคคล และงานนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยการต้อนรับจาก                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา​ ศรี​เรือง​ฤทธิ์  ​อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

©2023. AutonomyPSRU. All Rights Reserved.

admin_idi2023